Vuorovaikutuksen haasteet ovat asiakastyötä tekeville tuttuja. Käsiteltävät asiat saattavat olla vaikeaselkoisia ja asiakkaalle hankalasti hahmotettavia. Tietyillä palvelualoilla palvelun sisältö itsessään voi herättää asiakkaassa tunteellisia tai asenteellisia reagointitapoja. Tällaisia tilanteita voivat olla muun muassa perintätoimien käynnistäminen, asiakasta koskevan, kielteisen päätöksen antaminen tai asiakkaan rajoittaminen.

Haasteellisuus tai kuormittavuus voi olla myös ilmentymä vuorovaikutustyön vaativuudesta. Haasteiden kanssa painiminen voi uuvuttaa ja tuottaa merkityspulaa työhön. Vuorovaikutustyötä tekeville työn sosiaalisten haasteiden kohtaaminen ja hallinta on yleensä tärkeä työssä jaksamisen ja työn mielekkyyden tekijä. Työ itsessään edellyttää jatkuvaa ongelmien ratkomista ja toisaalta ongelmista motivoitumista. Näissä tilanteissa työyhteisön avoin puhekulttuuri, hyvä työilmapiiri ja kollegiaalinen tukeminen auttavat yksilöitä jaksamaan vaativassa työssään.

Viestintäkoulutus tarjoaa käytännöllisiä keinoja haastavien tilanteiden hoitamiseen, niistä selviytymiseen sekä niiden jälkihoitoon. Koulutuksesta hyötyvät muun muassa terveydenhuollon ammattilaiset sekä erilaisten julkishallinnon organisaatioiden edustajat.

[Alt-Text]