Viestintä ja vuorovaikutus muutoksen johtamisessa

Muutos on monimuotoinen prosessi, jossa johtajalta vaaditaan sekä substanssi- että vuorovaikutusosaamista. Muutos voi olla koko organisaation toimintaa koskeva käänne tai se voi olla yksittäisen työntekijän toimenkuvan muuttuminen. Oleellista on, että muutos aiheuttaa epävarmuutta kaikissa yksilöissä, joita sen vaikutukset koskevat.

Muutosta voidaan lähestyä oppimisena. Se on jotain ennalta arvaamatonta, josta yksilöillä ei ole aiempaa kokemusta. Muutos saattaa jopa ahdistaa, sillä se edellyttää uusien ajattelu- ja toimintatapojen omaksumista. Johtajan on otettava huomioon ja hyväksyttävä työntekijöiden erilaiset tunteet ja reaktiot muutosprosessin eri vaiheissa. Johtaja tarvitsee ennen kaikkea vuorovaikutusosaamista muutoksen hallintaan ja sen jalkauttamiseen.

Muutosjohtamisen yhteydessä puhutaan usein viestinnästä muutoksessa. Pedacomin koulutuksissa painotetaan käsitettä ”vuorovaikutus” käsitteen ”viestintä” sijasta. Muutosviestinnällä tarkoitetaan tyypillisesti tiedottamista muutosprosessin eri vaiheissa. Tiedottaminen on yksisuuntaista toimintaa, jossa viestinnän osapuolet eivät pääse yhdessä luomaan merkityksiä ympäröivästä maailmasta. Viestintä ei näin ollen ole vastavuoroista. Vuorovaikutus on sen sijaan syvällisempää viestien välittämistä, tulkitsemista, ymmärtämistä sekä merkitysten luomista ja jakamista. Pedacomin kouluttajat auttavat osallistujia ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen luonnollisena osana muutosprosessia.

[Alt-Text]