Sovittelussa puolueeton ulkopuolinen sovittelija tai sovittelijapari pyrkii ratkaisukeskeisesti auttamaan konfliktin osapuolia löytämään heille mahdollisen ratkaisun.
-Maija Gerlander-
Maija Gerlander

Konfliktit ovat työyhteisöjen arkipäivää. Kuitenkin tavat käsitellä ja ratkoa niitä voivat olla toimimattomia. Usein ristiriitojen syynä ovat puhumattomuus, väärinymmärrykset ja väärät tulkinnat, jotka pitkittyessään ehtivät vaurioittaa yhteisöä ja sen arkista toimintaa. Ratkaisematta jääneet konfliktit lisäävät sairaspoissaoloja ja ennen aikaiselle eläkkeelle hakeutumista ja siten kustannuksia. Ne myös tuottavat henkistä kärsimystä, epäluuloisuutta, masennusta ja siten heikentävät merkittävästi yksilön ja yhteisön työhyvinvointia. Ristiriidat myös heikentävät työyhteisön joustavuutta sekä toimintakykyä muutostilanteissa.

Työyhteisösovittelu on menetelmä, jonka avulla ristiriitoihin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja siten estää niiden haitalliset, jopa tuhoavat seuraukset koko työyhteisölle ja osapuolille itselleen. Työyhteisösovittelu on ristiriitojen ja konfliktien käsittely- ja ratkaisumenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen sovittelija tai sovittelijapari pyrkii ratkaisukeskeisesti auttamaan konfliktin osapuolia löytämään heille mahdollisen ratkaisun. Sovittelun tavoitteena on tukea konfliktin osapuolia itse ratkaisemaan ristiriita siten, että työyhteisön ihmissuhteet voisivat palautua toimiviksi tai ainakin sellaisiksi, että tehokas työntekeminen on mahdollista. Sovittelussa lähtökohtana on osapuolten vapaaehtoisuus, aktiivinen osallistaminen ja dialoginen keskustelu, vastuunotto ristiriidan ratkaisemisessa sekä kaikkia osapuolia tyydyttävän, konkreettisen ratkaisun löytäminen.

Työyhteisösovittelussa ristiriidat voivat koskea esimerkiksi työn jakamista ja työhön liittyviä pelisääntöjä mutta myös vaativampia prosesseja kuten työpaikkakiusaamista, epäasiallista kohtelua tai sukupuolista häirintää. Työyhteisösovittelu on sovittelijan fasilitoima ja koordinoima prosessi, joka voi alkaa yrityksen johdon tai ristiriidan osapuolten aloitteesta.

Pedacomin työyhteisösovittelu edistää työhyvinvointia ja tuo yritykselle taloudellista hyötyä poissaolojen vähenemisen ja työmotivaation sekä työn sujuvuuden paranemisen muodossa. Sovittelu perustuu osapuolten omaan toimintaan ja vastuunottoon, joten se tukee vahvasti sekä osapuolten että koko työyhteisön oppimista. Sovittelu edistää yksilöiden ja työyhteisön konfliktinratkaisutaitojen kehittymistä, voimaantumista sekä parantaa yhteisön työilmapiiriä ja luottamuksen rakentumista. 

[Alt-Text]