Sovittelevan työotteen päämääränä on osapuolten aktiivisuus, oppiminen ja voimaantuminen konfliktinratkaisun edetessä.
-Maija Gerlander-
Maija Gerlander

Johdon ja esimiesten rooli työyhteisön ristiriita- ja konfliktitilanteissa on ratkaiseva. Johdon johtamis- ja vuorovaikutustyyli voi tuottaa tai ylläpitää työyhteisön ristiriitoja, jolloin ongelmat saattavat muhia ja vaikuttaa työyhteisössä vuosien ajan. Tästä voi seurata työyhteisön hyvinvoinnin ja ilmapiirin heikkenemistä, työmotivaation laskua sekä poissaolojen ja sairastumisten lisääntymistä.

Toisaalta johto ja esimiehet ovat avainasemassa myös ongelmien ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Hyvällä johtamisella, onnistuneella työn organisoimisella sekä tekemisen, vuorovaikutusilmapiirin ja -käytäntöjen mielekkyyteen panostamalla voidaan edistää huomattavasti työyhteisön uusiutumiskykyä ja tuloksellisuutta.

Kun työyhteisössä ilmenee ristiriitoja, on niihin puuttuminen mahdollisimman varhain tärkeää. Ongelmien ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja ratkaisemisessa esimiehen kyky sovitteluun on merkittävässä asemassa. Siksi sovitteleva ote työssä kannattaa ottaa osaksi esimiestyön arkipäivää työyhteisön vuorovaikutussuhteiden johtamisessa. Näin sovitteleva työote harjaantuu luontevaksi toimintatavaksi ennaltaehkäisten ongelmia ja toisaalta auttaen johtoa jo ilmenneiden ristiriitojen hoitamisessa.

Käytännössä ristiriitaista tilannetta parantaa avoin keskustelu sekä konfliktin ja sen syiden ja taustojen esiin tuomien. Tässä on kuitenkin tärkeää, että osapuolet ymmärtävät konfliktin aiheuttajat sekä niiden vaikutukset. Jotta esimies kykenee nostamaan keskusteluun kenties pitkänkin puhumattomuuden tai epäasiallisen vuorovaikutuksen, on hänellä oltava taito kohdata työntekijänsä jännitteisessä ja ristiriitaisessa tilanteessa, tunnistaa omat ja toisten tunteet ja sietää epävarmuutta ja omaa haavoittuvuutta. Ongelmien ratkaisemiseksi sovitteluosaamisen kehittäminen osana esimiestyötä on välttämätöntä.

Esimies ei kuitenkaan voi sovittelevalla otteellaan ratkaista ristiriitoja itse, eikä se ole menetelmän tavoitteenakaan. Sen sijaan sovittelevan työotteen päämääränä on osapuolten aktiivisuus, oppiminen ja voimaantuminen konfliktinratkaisun edetessä. Sovitteleva esimies ohjaa työntekijöitään kuunnellen, yksilö- ja ihmiskeskeisesti. Onnistuessaan sovittelu johtaa konfliktin osapuolten yhteisymmärryksen lisääntymiseen, vuorovaikutustaitojen kehittymiseen sekä työilmapiirin paranemiseen.

Pedacomin Sovittelu esimiestyössä -koulutuksessa johto ja esimiehet saavat käytännön valmennusta ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitamiseen omassa työyhteisössään. Koulutus tarjoaa tutkimuspohjaista tietoa työpaikan vuorovaikutussuhteiden luonteesta, yleisimpien ristiriitojen ja konfliktien taustoista sekä harjaannuttaa osallistujia käsittelemään vuorovaikutuksen ja tunteiden kohtaamisen haasteita työyhteisössä. Lisäksi osallistujien kanssa käsitellään käytännöllinen toimintamalli sovittelevasta työotteesta ja prosessista, jota voi hyödyntää omassa työssään itselle sopivalla tavalla. 

[Alt-Text]