Varhaisen tuen malli on osa nykypäivän työyhteisöjen toimintakulttuuria. Tuen tarkoituksena on havaita hyvissä ajoin ne seikat, jotka uhkaavat yksilöiden tai yhteisön hyvinvointia ja muuttavat toimintaa huonompaan suuntaan. Varhaisella tuella tarkoitetaan toimintaa, joka käynnistyy tilanteen kärjistymisen välttämiseksi. Jokainen yhteisön jäsen on vastuussa työn sujumisesta ja hyvän työskentelyilmapiirin ylläpitämisestä. Jokaisella on myös velvollisuus käynnistää tukea välittävä toiminta ja ottaa asia puheeksi kun ongelma havaitaan. Esimiehen vastuulla on luoda puitteet työyhteisön hyvinvointia edistävälle vuorovaikutukselle. Lisäksi esimies on se henkilö, jolla on erityisvastuu puheeksiottamisesta.

Esimiehen ja työntekijän välinen puheeksiottokeskustelu on usein sosiaalisia kasvoja uhkaava tilanne. Tilanteeseen saattaa liittyä häpeää, turhautumista ja haavoittuvuutta. Tämän vuoksi oleellista on huolehtia yhteisön avoimesta puhekulttuurista ja luottamuksen ilmapiiristä jo ennen varsinaisten ongelmien syntymistä. Oleellista on, että yhteisössä annetaan jatkuvasti positiivista palautetta sekä esimiehen toimesta että vertaispalautteena. Näin puheeksiottokeskustelut eivät muodostu rangaistusaitioiksi.

Puheeksiottaminen saattaa perustua järjestelmän hälytysrajoihin. Tällaisia hälytysrajoja ovat esimerkiksi tietty määrä sairauspoissaoloja tietyn aikaikkunan sisällä. Muita syitä puheeksiottamiselle voivat olla mm. työyhteisön pelisääntöihin sitoutumattomuus, epäily päihdeongelmasta, epäasiallinen käytös tai muutokset toimintakyvyssä tai käyttäytymisessä. Puheeksiottamisen tavoitteena on kartoittaa ongelman vaikeusaste ja käynnistää tarvittavat tukitoimet.

Esimiehet saattavat kokea puheeksiottamisen haasteellisena vuorovaikutustilanteena. On vaihtelevaa, millaisia valmiuksia esimiehet ovat saaneet herkkien asioiden käsittelyyn esimerkiksi koulutuksessaan. Pedacomin koulutuksessa puheeksiottotilanteiden haasteita lähestytään osallistujien lähtökohdista käsin. Tarkoituksena on lisätä valmiuksia kohdata ja jälkihoitaa vaativiakin puheeksiottotilanteita. Lisäksi koulutuksessa kiinnitetään huomiota esimiesten omaan työssäjaksamiseen. Koulutuksesta hyötyvät niin vasta-aloittaneet kuin kokeneetkin esimiehet.

[Alt-Text]