Osallistujille on usein avartavaa havaita, kuinka paljon ja kuinka erilaisia vuorovaikutussuhteita omassa yhteisössä on. Työyhteisöstä luodun kartan pohjalta on helppo huomata, kenen kanssa itselle on tyypillistä jakaa sosiaalista tukea ja toisaalta myös se, jääkö joku ilman tukea omassa yhteisössä.
-Maiju Ranta-
Maiju Ranta
 
Kollegiaalisuus työyhteisössä

Tasapainoisessa elämässä vuorokausi jakautuu kärjistetysti kolmeen osaan. Yksi kahdeksan tunnin osa unta, yksi osa työtä ja yksi osa vapaa-aikaa. Harvalla tämä jako kuitenkaan toteutuu. Työpaikalla tai työn ääressä etänä vietetään yllättävän suuri osa vuorokaudesta. Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää, miten suhteita luodaan ja ylläpidetään työyhteisön sisällä.

Työelämän vertaissuhteet voidaan jakaa kolmeen tasoon, joita ovat tehtäväkeskeinen vuorovaikutussuhde, kollegiaalinen vuorovaikutussuhde sekä erityislaatuinen vertaissuhde. Nämä suhteet eroavat toisistaan itsestäkertomisen, läheisyyden ja luottamuksen osalta. Työelämän vertaissuhteet ovat merkityksellisiä työntekijöiden hyvinvoinnin, motivaation ja tehokkuuden kannalta. On siis ensiarvoisen tärkeää pitää huolta itsestä ja muista työyhteisön jäsenistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kollegiaalisuus on yhteisöllistä vastuuta yhteisön jäsenistä. Se on kunnioitusta, arvostusta ja luottamusta. Se on ammatillisen osaamisen vaalimista, tiedon ja osaamisen jakamista sekä muilta oppimista. Se on myös avointa puhetta sekä tuen antamista ja vastaanottamista. Sosiaalinen tuki työssä auttaa rakentamaan yhteisöllisyyttä konkreettisesti. Tuki voi olla tiedollista, toiminnallista tai emotionaalista. Toisen kollegan kanssa on luontevaa jakaa syviäkin työhön liittyviä tunteita, mutta tukea voi olla myös kokouksessa käsitellyn tiedon välittämistä kokouksesta poissa olleelle kollegalle.

Pedacomin koulutuksissa kollegiaalisuutta lähestytään vuorovaikutusosaamisen ja sosiaalisen tuen näkökulmista. Osallistujat havainnoivat ja reflektoivat omaa viestintäänsä ja etsivät keinoja kollegiaalisuutta ja sosiaalista tukea osoittavaan viestintään. Nämä ovat konkreettisia keinoja hyvän työilmapiirin ja -motivaation ylläpitämiseksi.

[Alt-Text]