Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen on keskeinen osa esimiesosaamista. Tehokas johtaminen edellyttää myönteistä asennetta viestintää kohtaan, kykyä viestiä tehokkaasti sekä motivaatiota rakentaa työyhteisössään toimivia vuorovaikutussuhteita ja -verkostoja. Tutkimusten mukaan yleinen viestintätyytyväisyys on sidoksissa johtamistyyliin ja viestittäviin asiasisältöihin ja esimiesten vuorovaikutusosaaminen on merkittävässä asemassa tarkasteltaessa työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Esimiehen työote vaikuttaakin yhteisön sisäiseen energiaan ja siihen, miten yhteisön jäsenet ottavat vastuuta
työstä ja hyvästä työilmapiiristä.

Esimiehen roolissa työskentelevä kohtaa monenlaisia vuorovaikutuksen haasteita, sillä esimiessuhteen hierarkkisuus herättää työntekijöissä erilaisia tulkintoja ja reagointitapoja arjen kysymyksiin. Esimerkiksi muutosjohtaminen edellyttää esimiestyötä tekevältä näkemystä, laaja-alaista osaamista, tilanneherkkyyttä ja stressinsietokykyä. Toisaalta työyhteisön erilaiset persoonat luovat tarpeen ohjata yhteisön vuorovaikutusta tulosten saavuttamiseksi. Lisäksi esimiehen on kyettävä kuuntelemaan työntekijöitään, motivoimaan ja delegoimaan sekä kohtaamaan työssään tunteita. Esimiehen vuorovaikutusosaaminen pitää sisällään monipuolisia taitoja, kuten muun muassa kykyä dialogisuuteen, erilaisten viestintä- ja kohteliaisuusstrategioiden hallintaa, taitoa reflektoida omaa ja toisten toimintaa, kykyä johtaa ja tehostaa yhteisön vuorovaikutusta sekä mukauttaa omaa viestintäkäyttäytymistään havaintojensa pohjalta.

Esimiehen ja johtajan vuorovaikutusosaamisen perustana on hyvä itsetuntemus. Millainen olen viestijänä? Mitä ajattelen työstäni ja osaamisestani? Miten suhtaudun itseeni, entä työntekijöihini? Miten vuorovaikutusosaamisen piirteet toteutuvat osana omaa toimintaani? Pedacomin esimiehille ja johtajille suunnatuissa viestintäkoulutuksissa painotetaan oman viestintätyylin tiedostamista sekä esimiehen vuorovaikutusosaamisen ja –taitojen kehittymistä. Koulutuksessa osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta omasta viestinnästään ja he kehittävät taitojaan toimia tehokkaammin, tavoitteellisemmin ja vakuuttavammin haasteellisissa yhteisön ja sen vuorovaikutuksen ohjaustilanteissa.

[Alt-Text]