Voiko johtajuutta jakaa? – Tiimin johtaminen murroksessa

Emma Saaranen

Tietointensiivisen työn aikakautena ja tiimityön yleistyessä johtamiselle asetetaan yhä suurempia tehokkuusvaatimuksia. Myös tiimeihin kohdistuu paineita, joita tiimin nimetty johtaja ei pysty yksin kantamaan. On siirrytty yksisuuntaisesta johtajuudesta kohti tiimin jäsenten vuorovaikutuksessa muodostuvaa yhteistä vastuuta.

Tiimin johtamisessa on tärkeää sopia tavoitteista, työnjaosta ja ajankäytöstä sekä seurata tehtävien suorittamista ja laatua. Kenties helpolta kuulostava luettelo tiimin tehtäväkeskeisistä toiminnoista ei kuitenkaan ole aina helppo toteuttaa käytännössä. Tämä johtuu siitä, että tiimissä on erilaisia ihmisiä omine tavoitteineen, kokemuksineen ja osaamistaustoineen. Siksi toimivassa tiimissä keskitytään myös suhdekeskeiseen toimintaan, kuten jäsentenvälisten suhteiden hoitamiseen, tunneilmapiiriin sekä mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen. Tiimin johtajuudessa on kysymys vuorovaikutuksen johtamisesta. Vaativa tehtävä edellyttää useamman ihmisen panosta eikä voi langeta vain yhden henkilön, nimetyn johtajan vastuulle.
 

"Kyse on aktiivisesta ja vastuullisesta vuorovaikutuksesta koko tiimin kesken."


Jaettu johtajuus on toimiva tapa organisoida tiimin tehtävä- ja suhdekeskeisiä toimintoja. Tiimin jäsenet voivat yhdessä sopia mistä johtamisen osa-alueesta kukin ottaa vastuun sekä mitä vastuu käytännössä tarkoittaa. Miten tai kuka huolehtii siitä, että suoritetut tehtävät tehdään ajallaan, keiden vastuulla on tarttua toimeen, jos jäsenten välillä ilmenee toimintaa hankaloittavaa jännitteisyyttä tai miten tiimi seuraa aikataulujen noudattamista. Kyse on aktiivisesta ja vastuullisesta vuorovaikutuksesta koko tiimin kesken. Johtajan roolina on erityisesti se, että jaetulle johtajuudelle luodaan mahdollisuus, edellytykset sekä yhdessä luodut pelisäännöt. Tiimi saavuttaa parhaiten sille asetetut tavoitteet jaetun vastuunkannon ja johtajuuden keinoin.

Jaetussa johtajuudessa jokainen on vastuussa yhteisen tehtävän suorittamisesta ja työskentelyn etenemisestä. Lisäksi on tärkeää, että tiimin jäsenet tiedostavat oman viestintänsä vaikutukset työskentelyilmapiiriin, yhteishenkeen sekä työn onnistumiseen. Tehtävä- ja suhdekeskeisen johtamisen lisäksi tiimin jäsenten on myös jatkuvasti arvioitava ja kehitettävä tiimin toimintaa sekä ylläpidettävä arvostavaa ja avointa työskentelyilmapiiriä.
 

”Jaetun johtajuuden tuloksellinen ja tehokas toteutuminen edellyttää kuitenkin, että jokainen tiimin jäsen osaa sekä johtaa että olla johdettavana.”


Jaettu johtajuus on yhteydessä tiimin jäsenten kokemaan työhyvinvointiin. Se on yksinkertaisimmillaan kollektiivista asiantuntijuutta eli vastuun ottamista yhteisestä osaamisesta ja päätöksenteosta. Jokainen tiimin jäsen tuo oman asiantuntijuutensa koko yhteisön käyttöön osallistumalla aktiivisesti tiimin toimintaan. Jaetun johtajuuden tuloksellinen ja tehokas toteutuminen edellyttää kuitenkin, että jokainen tiimin jäsen osaa sekä johtaa että olla johdettavana. Jaetun johtajuuden vuorovaikutteinen johtamiskäytäntö jakaa valtaa, vastuuta ja osaamista onnistuneen ja tuloksellisen yhteistyön toteutumiseksi.

[Alt-Text]