Äänenhuolto

Ääniongelmien syntyyn vaikuttavat muun muassa työyhteisön ääntä kuormittava viestintäkulttuuri, ympäristötekijät (kuten ilmanlaatu ja akustiikka), elämäntavat ja heikot äänenkäyttötaidot. Jos ääni ei kestä normaalia käyttöä, sillä on monenlaisia psykologisia, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. Ongelmat äänenkäytössä vaikuttavat heikentävästi puhujan ammatti-identiteetin ja itsetunnon kehittymiseen, työkyvyn tehokkuuteen ja ihmissuhteiden ylläpitämisen sekä työyhteisössä että muilla elämän alueilla. Hyvin toimiva ääni puolestaan toimii voimavarana: se vahvistaa työkykyä, edistää työssä jaksamista ja kuormituksesta palautumista.

Äänenhuoltoa ja ääniergonomiaa käsittelevä käytännönläheinen luento antaa tietoa ihmisäänen toiminnasta, äänenkäyttöympäristön merkityksestä äänenkäytölle ja yksilön oman toiminnan sekä työyhteisön puhumiseen liittyvien käytänteiden vaikutuksista äänen toimivuuteen. Koulutettavat saavat ohjausta äänenkäytön kannalta tarkoituksenmukaisiin työasentoihin ja yksinkertaisia toimivia harjoitteita äänen huoltamiseen.

[Alt-Text]